Diktátor

Chcete si zlepšit pravopis?

Chcete se nauèit anglická slovíèka?

Chcete si procvièit matematiku?

A nebo potøebujete zlepšit prospìch Vašich dìtí,
které tráví hodnì èasu u poèítaèe?

Nevíte, jak pøimìt Vaše dìti k uèení?

Balancují Vaše dìti neustále mezi dvìma známkami a dlouhodobì se nezlepšují?

Program Diktátor je øešení právì pro Vás.

Vyzkoušejte, jak program Diktátor dokáže prùbìžnì procvièovat a prohlubovat jejich znalosti.

Jedná se o jednoduchý a úèinný nástroj, který pracuje na principu blokování pøístupu k poèítaèi. Vaše dítì si musí nejprve splnit Vámi zadané úkoly a za odmìnu je mu umožnìno používat poèítaè. Nauèí se samostatnì uèit.

O produktu      Roccella

Stáhnout a zkusit demoverzi 

9315592029